kalash
Adhyātmaprakāsha Kāryālaya
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थम् | नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् ||
ज्ञानानन्देन्द्रसरस्वतीस्वामी, श्री द्वारा लिखित पुस्तकों