kalash
Adhyātmaprakāsha Kāryālaya
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थम् | नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् ||
दक्षिण भारत शाङ्करवॆदान्त विद्वद्गॊष्टि
pp 1 - 0
No data in the database