kalash
Adhyātmaprakāsha Kāryālaya
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थम् | नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् ||
गीताशास्त्रोपदेशसोपानपङ्क्तिः
स्वामि सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वति, श्री
pp 1 - 261 | 2018