kalash
Adhyātmaprakāsha Kāryālaya
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थम् | नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् ||
ಶ್ರೀ ಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಶ್ರಮ, ಆರ್. ನೂಲೇನೂರುರವರು ರಚಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳು