kalash
Adhyātmaprakāsha Kāryālaya
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थम् | नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् ||
Contact Information
Adhyatma Prakasha Karyalaya
Holenarasipura,
Hassan District – 573211
Karnataka, India
Phone No. +91-8175-273820.
secretary@adhyatmaprakasha.org
Other Branches are:
Adhyatma Prakasha Karyalaya
c/o Shankaramutt,
Matturu (Shimoga)-577203
Karnataka, India
Phone No. +91-8182-237724
Mobile No. 9448836895
Adhyatma Prakasha Karyalaya
68 (New number 6), 6th Main, 2nd Block,
T.R. Nagar, Bengaluru
Karnataka, India 560 028.
Ph.: +91-80-2676 5548
shankara.bhaskara@gmail.com
Adhyatma Pracara Sevashrama
Shanti nagar,
Rayadurga-515865
AndhraPradesh, India
Phone No. +91-8495-251485
Mobile No. +91-94904-77602
Mobile No. +91-77029-86402