kalash
Adhyātmaprakāsha Kāryālaya
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थम् | नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् ||
ಮತಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ
pp 1 - 555 | 2021