kalash
Adhyātmaprakāsha Kāryālaya
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थम् | नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् ||
भक्तिचन्द्रिका (नारदभक्तिसूत्राणां व्याख्या)
शास्त्री, हो. ना. वेङ्कटेश शर्मा
संस्करण 1 | pp 1 - 223 | 1999